Projekty ASTbus >> PAC MonitorPliki:

Broszura PAC Monitor - broszura informacyjna
(plik formatu pdf - rozmiar 718,3kB)


Artykuł PAC Monitor - Artykuł ELEKTRO-Systemy maj 2009
(plik formatu pdf - rozmiar 524,5kB)


PAC Monitor – monitoring i rejestracja

System monitorowania z oprogramowaniem PAC Monitor wykorzystuje znajdujący się w standardzie w analizatorach PAC3200 interfejs komunikacyjny Ethernet. Strukturę sieci komunikacyjnej buduje się z pominięciem sterowników PLC i innych urządzeń automatyki. Dla zminimalizowania kosztów budowy systemu można wykorzystać istniejącą sieć zakładową LAN.

Część programową systemu monitorowania realizuje oprogramowanie PAC Monitor z dodatkowymi modułami PAC Archiwum, PAC Historia i PAC Energia. Oprogramowanie rejestrujące PAC Monitor w wersji podstawowej współpracuje z maksimum 15 analizatorami PAC3200. Integracja większej ilości analizatorów w jednym systemie wymaga stosowania wersji rozszerzonej (wówczas możliwe jest podłączenie 30 analizatorów PAC3200). Wszystkie dane dostępne z analizatora sieci pogrupowane zostały w cztery części.

W części Diagnostyka prezentowane są dane techniczne analizatora PAC3200, szczegółowe statusy z jego pracy, oraz stan wszystkich zaimplementowanych w nim liczników z możliwością ich kasowania.

W części Pomiary w prosty i przejrzysty sposób zestawiono ponad 50 mierzonych wielkości elektrycznych pogrupowanych według typu. Pomiary prezentowane są w formie tekstowej oraz w formie graficznej.

W części Ustawienia PAC Monitor udostępnia użytkownikowi możliwość zdalnego konfigurowania analizatora sieci. Zdalnej parametryzacji podlegają między innymi: ustawienia określające sposób pomiaru prądu i napięcia, zakresy pomiarowe oraz zaawansowane ustawienia wejścia/wyjścia cyfrowego a także wyświetlacza LCD.

W części Ograniczenia określane są limity dla mierzonych wartości. Analizator PAC3200 posiada możliwość ustalenia sześciu ograniczeń. Użytkownik określa Ąródło ograniczenia spośród 36 dostępnych pomiarów, wartość ograniczenia oraz sposób reakcji na jego przekroczenie.

Dodatkową funkcją oprogramowania PAC Monitor jest funkcja okienkowego podglądu wybranego parametru dla trzech analizatorów sieci. Opcja ta może być wykorzystana do monitorowania zasilania lub do porównania obciążenia najważniejszych odbiorów.

PAC Archiwum – podgląd danych historycznych

Oprogramowanie PAC Monitor wyposażone zostało w opcję archiwizacji mierzonych wielkości elektrycznych z możliwością ustalenia okresu zapisu do bazy danych w przedziale od 0,5 sekundy do 60 minut. Wszystkie zapisane dane archiwalne można przeglądać i analizować za pomocą dodatkowego modułu zwanego PAC Archiwum. Dane prezentowane są w formie tabelarycznej z wyszczególnieniem daty i czasu, urządzenia i lokalizacji dla której dokonywany był pomiar.

Drugą formą prezentacji danych jest forma graficzna umożliwiająca generowanie przebiegów czasowych z wybranego okresu. Użytkownik ma do dyspozycji 4 kanały pomiarowe i 28 wielkości elektrycznych do wygenerowania. Dodatkowo na wykresie umieszczono znacznik (kursor czasu), który służy do odczytu wartości w danym punkcie czasu wykresu. Moduł PAC Archiwum posiada również funkcję eksportu danych archiwalnych do arkusza kalkulacyjnego MS Excel.

PAC Historia – podgląd archiwum alarmów

W części alarmowej oprogramowania PAC Monitor wyświetlane są przekroczenia wszystkich aktywnych limitów w analizatorach PAC3200. Aktywacja i dezaktywacja każdego przekroczenia limitu jest zapisywana do pliku alarmowego. Wszystkie zapisane alarmy można przeglądać i analizować za pomocą dodatkowego modułu PAC Historia. Podobnie jak w module PAC archiwum dane prezentowane są w formie tabelarycznej z wyszczególnieniem daty i czasu, urządzenia i lokalizacji oraz danych szczegółowych każdego przekroczonego limitu.

PAC Energia – zarządzanie energią

W wersji 2.0 aplikacji PAC Monitor dodany został moduł przeznaczony do analizy zużycia energii elektrycznej, archiwizwanej w sposób ciągły z określonym interwałem czasowym. W PAC Energia użytkownik ma możliwość generowania raportów przedstawiających zużycie energii czynnej, biernej i pozornej, zarówno eksportowanej i importowanej, w taryfie szczytowej i pozaszczytowej (łącznie 10 typów energii). Do wyboru są raporty okresowe dla wszystkich urządzeń, raport z wybranych typów energii dla konkretnego urządzenia oraz raport szczegółowy. Moduł PAC Energia umożliwia eksportowanie zarchiwizowanych danych do pliku tekstowego lub MS Excel.